Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Perspectiva analizei clasificării ierarhice a clusterelor în crearea măsurilor de securitate alimentară

Autor:Anca Băndoi, Claudiu Bocean, Aurelia Florea, Dalia Simion și Cătălina Sitnikov

JEL:F52, H55, Q18, C43

DOI:10.24818/EA/2019/51/313

Cuvinte cheie:securitate alimentară, Indicele Global de Securitate Alimentară (GFSI), clasificarea ierarhică, clustere, dimensiuni GFSI.

Abstract:
Politicile de asigurare a securității alimentare au dobândit o importanță considerabilă în ultimii ani, securitatea alimentară fiind unul dintre indicatorii care ilustrează nivelul de trai și calitatea vieții la nivelul unui stat. Pentru evaluarea securității alimentare se analizează Indicele Global Food Security (GFSI) care, din punct de vedere economic, este fundamentat pe Produsul Intern Brut, gradul de sărăcie, producția agricolă, extinzându-se însă și la domenii precum guvernarea și politicile publice care, de obicei, nu sunt incluse direct în indicatorii sau factorii generatori ai securității alimentare. Având în vedere importanța și impactul securității alimentare, pornind de la conceptele teoretice, de la situația curentă a securității alimentare în Europa, exprimată cu ajutorul indicelui GFSI și a componentelor sale, a fost generat un set de măsuri fundamentat pe gruparea (corelarea) statelor în funcție de analiza clasificării ierarhice a clusterelor. Pentru analiza clasificării ierarhice a clusterelor au fost considerate ca date de intrare, dependente, indicatorii specifici securității alimentare. Ca variabilă independentă, cu puternică influență asupra tuturor celorlalte, determinată cu ajutorul regresiei liniare multiple, a fost considerat PIB/locuitor la nivelul fiecărui stat supus analizei. Crearea setului de măsuri a ținut seama de corelația ce se poate stabili între diverșii indicatori ai GFSI care influențează și generează starea curentă a securității alimentare în cadrul a diferite state din Europa și de influența pe care aceștia o pot avea în menținerea sau îmbunătățirea acestei stări.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert