Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea sistemului de inovare în domeniul serviciilor în regiunea Bucuresti-Ilfov

Autor:Alina-Elena Iosif şi Laurenţiu Tăchiciu

JEL:O32, O38, R58

DOI:

Cuvinte cheie:inovare în domeniul serviciilor, servicii bazate pe cunoa?tere pentru întreprinderi, politici vizând inovarea, dezvoltare regională

Abstract:
Economiile competitive etalează un model de grupări ?i re?ele regionale în cadrul cărora inovarea este stimulată prin interac?iuni intense între industrii ?i unde serviciile intensive în cunoa?tere joacă un rol important în crearea ?i difuzarea noului. Pentru a se număra printre regiunile cele mai competitive, regiunea Bucure?ti-Ilfov trebuie să dezvolte un sistem de inovare care să includă în mod organic serviciile, aceasta necesitând, la rândul său, un mix de politici adecvat. Lucrarea de fa?ă î?i propune să ofere o evaluare a sistemului de inovare în servicii în regiunea Bucure?ti-Ilfov, prin confruntarea performan?ei actuale a acestuia cu contextul politicilor regionale vizând inovarea. Pe de o parte, se caracterizează performan?a sistemului de inovare în servicii în conformitate cu metodologia ?i datele furnizate de European Service Innovation Scoreboard. Pe de altă parte, în cadrul conceptual oferit de literatura privind tipologia abordărilor politicii de inovare în servicii, se investighează orientarea politicilor din regiunea vizată prin cercetări de birou ?i interviuri în profunzime cu exper?i. Rezultatele ob?inute arată că măsurile de stimulare a inovării disponibile în regiunea Bucure?ti Ilfov nu sunt concepute conform priorită?ilor de dezvoltare ale regiunii ?i sunt preponderent orientate către inovarea tehnologică. Politicile nu au caracter sistemic ?i ignoră poten?ialul serviciilor intensive în cunoa?tere de a fi un vector al inovării în regiune. Caracterul de noutate al lucrării pune în eviden?ă mizele adoptării unei politici regionale a inovării coerentă, concepută în mod sistemic ?i care exploatează întregul poten?ial al serviciilor bazate pe cunoa?tere. Luând cuno?tin?ă de situa?ia actuală a inovării în servicii în cadrul regiunii ?i de poten?ialul acesteia, păr?ile interesate pot beneficia de sugestiile incluse în lucrare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert