Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Integrarea dimensiunii etice în educaţia pentru pentru afaceri

Autor:Monica Petcu şi Eduard Dinu

JEL:I25, A20

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie pentru afaceri, etică, comportament etic, curriculum, competenţe

Abstract:
Organizaţiile sunt marcate de complexitatea interdependenţelor şi a feedback-urilor neliniare a căror sinergetică imprimă dinamici, destructuralizări şi restructuralizări ale sistemelor socio-economice care le includ, într-un proces continuu, caracterizat mai degrabă prin instabilitate şi evoluţii rapide. În acest context, necesitatea componentei etice în majoritatea deciziilor adoptate cotidian la nivelul lor reprezintă o provocare majoră pentru învăţământul superior, în special, pentru cel în domeniul administrării afacerilor, care trebuie să asigure comprehensibilitatea acestor fenomene. Cercetarea este structurată pe trei secţiuni majore vizând dimensiunea etică a activităţilor umane în economie, pornind de la necesitatea integrării profunde a acesteia în educaţia pentru afaceri: probleme şi obiective ale curriculum-ului privind etica, exigenţele în elaborarea curriculum-ului, precum şi perceperea de către studenţi a introducerii „Eticii în afaceri” în curriculum. Pe baza analizei literaturii de specialitate, a observaţiei la nivelul organizaţiilor, a interferării şi ordonării informaţiei structural-fenomenologice au fost diseminate obiectivele şi exigenţele unui curriculum axat pe etica afacerilor. Abordarea cantitativă a percepţiei studenţilor asupra problematicii tratate s-a realizat prin intermediul unei anchete efectuate în rândul studenţilor înscrişi la programe de master, pe baza unui chestionar. În vederea validării ipotezelor declarate s-au decelat elementele pertinente: factorii relevanţi ai afacerii (profit, risc, viabilitate financiară, nevoia de etică şi implicarea în problemele comunităţii), variabilele explicative ale comportamentului etic (educaţia, misiunea şi sistemul de valori, existenţa codului de etică şi a responsabilului cu probleme de etică), cerinţele mediului de afaceri în educaţie (orientarea către aspecte practice a cursurilor de etica în afaceri, alternanţa perioadelor de însuşire a cunoştinţelor cu cele de practică, cooperarea cu mediul de afaceri, utilizarea studiilor de caz, ca instrument didactic şi actualizarea conţinutului cursurilor de Etica în afaceri), precum şi avantajele concurenţiale dobândite prin introducerii „Eticii în afaceri” în curriculum (grad ridicat de comprehensiune, mai multe oportunităţi, competitivitate, eficienţă în îndeplinirea responsabilităţilor). Apelarea la instrumentarul statistic a permis emiterea de concluzii privind necesitatea includerii eticii în educaţia pentru afaceri şi impactul formativ, precum şi corelaţiile existe între comportamentul etic şi educaţie.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert