Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Definirea conceptului de management al lanţului logistic şi relevanţa sa pentru mediul academic şi practicienii din România

Autor:Mihai Felea şi Irina Albăstroiu

JEL:M11

DOI:

Cuvinte cheie:managementul lanţului logistic, lanţ logistic, cadru conceptual, logistică

Abstract:
Scopul acestei lucrări este de a prezenta o abordare extinsă a managementului lan?ului logistic, prin explorarea principalelor modalită?i de definire, a abordărilor teoretice ?i a terminologiei specifice. În ceea ce prive?te metodologia studiului nostru, men?ionăm că acesta s-a bazat pe analiza de con?inut a celor mai importante ?i cunoscute defini?ii ale conceptului de management al lan?ului logistic ?i ale termenilor asocia?i, apelând astfel la numeroase surse secundare de documentare, constând în lucrări ?tiin?ifice ?i publica?ii de specialitate ale organiza?iilor profesionale ?i practicienilor din domeniu. În demersul nostru, am urmărit studierea ?i analiza unora dintre cele mai răspândite defini?ii ale termenului menţionat, în vederea realizării unor delimitări conceptuale menite a clarifica aria de cuprindere a conceptului de management al lan?ului logistic, în viziunea teoreticienilor ?i a practicienilor, dar ?i pentru a identifica criteriile/atributele în func?ie de care a fost definit de-a lungul timpului, atât de către reprezentan?ii mediului academic cât ?i ai mediului de afaceri, pentru a propune astfel noi modalită?i de definire. De asemenea, raportându-ne la literatura de specialitate din România, am avut în vedere completarea cadrului conceptual existent prin reliefarea modalităţilor în care termenul “supply chain management” din limba engleză a fost adoptat şi adaptat în limba română, ceea ce ne-a permis identificarea manierei potrivite de transpunere şi definire a conceptului în literatura de specialitate din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert